• دوده چین ۲۴۱۰G Carbon Black

 • دوده چین ۲۴۱۰G Carbon Black مناسب استفاده در رنگ هاست

 • استفاده ب عنوان پیگمنت سیاه در صنایع
 • دوده چین ۲۴۱۰G Carbon Black به ویژه در صنایع پلاستیک و لاستیک سازی استفاده میشود

 • کاربرد عمده ی این ماده برای سیاه کردن است
 • کربن سیاه دوده پرینتکس V دگوسا Carbon Black

 •  کربن سیاه دوده پرینتکس V دگوسا Carbon Blackمناسب استفاده برای رنگ ها
 • قابل استفاده برای ته زنگ زدن روکش ها
 • مورد استفاده برای جوهر پرینتر ها
 • قابل استفاده در ماشین تحریر
 • استفاده برای تولید کاغذ کاربن
 • قابل استفاده در پلاستیک ها و فیبر های ترکیبی
 • رسانای الکترونیکی
 • از برخورد ماده با پوست یا چشم جلوگیری گردد
 • نام های لاتین :Furnace black, thermal black, lamp black, acetylene black
 • در صورت برخورد ماده با چشم سریعا با اب سرد شسته شود

 • در صورت برخورد با پوست سریعا با صابون شسته شده

 • اگر هرگونه جوش و یا لک در پوست ایجاد شد سریعا ب پزشک متخصص مراجعه شود
  DIN
  ASTM
  ISO
  Description
  ۶۶۱۳۲
  D 1510
  D 6556
  ۱۳۰۴
  ۴۶۵۲/۱۸۸۵۲
  Surface Area
  Iodine Adsorption
  Nitrogen Surface Area/STSA
  *)
  D 2414
  D 3493
  ۴۶۵۶
  ۴۶۵۶
  ۷۸۷/۵
  Structure/Rheology
  OAN
  COAN
  Oil Absorption
  ۵۵۹۷۹
  D 3265
  ۵۴۳۵
  Colorimetry
  Jetness
  Tint Strength
  ۵۳۵۵۲
  ۵۳۵۸۶
  *)
  *)
  *)
  D 1506
  D 1509
  D 1514
  D 7724
  D 4527
  D 1618
  D 1512
  ۱۱۲۵
  ۷۸۷/۲
  ۷۸۷/۱۸
  ۶۲۰۹
  ۳۸۵۸
  ۷۸۷/۹
  Chemical Analyses
  Volatile Components
  Ash Residue
  Moisture
  Sieve Residue
  Non-Dispersible Matter
  Toluene Extract
  Transmittance of Toluene Extract
  pH
  **)
  D 1513
  D 3313/D 5230
  D 1511
  ۱۳۰۶
  ۸۵۱۱
  External Appearance/Texture and Handling
  Properties

  Pour Density

  Individual Pellet Hardness
  Pellet Size Distribution